آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک ها

ماده ۱- صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسى از طرف بانک‌ها موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه طبق شرایط مندرج در این آئین‌نامه مى‌باشد.
ماده ۲- انواع وثایق قابل براى صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسى به شرح ذیل مى‌باشد:
– وجه نقد یا طلا یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى یا سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌دار، یا اوراق قرض‌الحسنه یا حساب‌هاى ارزى شامل حساب‌هاى سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌دار ارزى و قرض‌الحسنه جارى و پس‌انداز ارزى نزد بانک صادرکننده ضمانت‌نامه.
– تضمین بانک‌ها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى معتبر خارجی.
– سفته با دو امضاء قابل قبول بانک، اموال غیر منقول، برگ وثیقه انبارهاى عمومى مربوط به کالا سهام شرکت‌هایى که در بورس پذیرفته شده باشد.
تبصره ۱- در مورد شرکت‌هاى تحت مدیریت دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى و شرکت‌هاى وابسته به آنها، بانک مى‌تواند سفته شرکت یا نهاد را در وجه بانک قبول نماید.
تبصره ۲- غیر از وثایق پیش‌بینى شده در این آئین‌نامه بانک مرکزى مى‌تواند حسب مقتضیات روز وثایق دیگرى را پیش‌بینى و در صورت لزوم به بانک‌ها اعلام نماید.
ماده ۳ – حداقل معادل ده درصد مبلغ ضمانت‌نامه و یا ظهرنویسى از یک یا ترکیبى از انواع وثیقه‌هاى بند الف – ماده ۲ و بابت بقیه آن از یک یا ترکیبى از انواع وثایق مشروح ذیل خواهد بود.
۱. معادل بقیه ضمانت‌نامه و یا ظهرنویسى از یک یا ترکیبى از انواع وثیقه‌هاى مذکور در بندهاى ماده ۲.
۲. سفته طبق بند پ ماده ۲ و تبصره (۱) ذیل آن حداقل معادل ۱۲۰ درصد بقیه مبلغ ضمانت‌نامه و یا ظهرنویسى .
۳. اموال غیرمنقول یا برگ وثیقه انبارهاى عمومى یا سهام شرکت‌هایى که در بورس پذیرفته شده باشد یا کشتى یا هواپیما حداقل معادل ۱۵۰ درصد بقیه مبلغ ضمانت‌نامه یا ظهرنویسی.
تبصره ۱ – ضمانت‌نامه‌هاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده از پرداخت وثیقه نقدى مذکور در ماده ۲ معاف مى‌باشند و درصدهاى مذکور در ردیف‌هاى ۲و۳ نسبت به کل مبلغ ضمانت‌نامه محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲ – بانک‌ها مى‌توانند از اخذ وثیقه نقدى مذکور در ماده ۳ بابت ضمانت‌نامه‌هاى صادره منحصراً براى امور کشاورزی، احداث، تکمیل و یا تعمیر واحدهاى مسکونى خوددارى کنند مشروط بر اینکه وثیقه منحصراً غیرمنقول کشاورزی، احداث، تکمیل و یا تعمیر واحدهاى مسکونى خوددارى کنند مشروط براینکه وثیقه منحصراً غیرمنقول بوده و حداقل ۱۶۰ درصد مبلغ ضمانت‌نامه ارزش داشته باشد.
تبصره ۳ – ضمانت‌نامه‌هاى مربوط به کارخانه‌هاى تولیدى بابت خرید مواد اولیه از خارج یا هزینه‌هاى ارزى اجراء طرح‌هاى تأسیس یا توسعه کارخانه‌هایى که مورد تائید و توصیه وزارت‌خانه‌هاى مربوط باشد و وام‌هاى خارجى براى منظورهاى فوق در صورت موافقت بانک مرکزى مشمول تبصره ۱ این ماده مى‌باشد.
ماده ۴ – تعهدات هریک از مشتریان بانک بابت ظهرنویسى و ضمانت‌نامه‌هاى صادره نباید از ۲۵ درصد مجموع سرمایه و اندوخته‌هاى بانک تجاوز نماید مشروط براینکه جمع تعهدات هر مشترى اعم از ضمانت‌نامه و ظهرنویسى و وام و اعتبار از ۳۰ درصد مجموع سرمایه و اندوخته‌هاى بانک تجاوز نکند، بانک مرکزى مى‌تواند در موارد استثنایى نصاب ۳۰ درصد اخیرالذکر را به ۴۰ درصد افزایش دهد.
تبصره – ضمانت‌نامه و ظهرنویسى‌هایى که در مقابل وجه نقد یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى یا اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزى یا سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌دار، یا اوراق قرض‌الحسنه یا حساب‌هاى ارزى شامل حساب‌هاى سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌دار ارزى و قرض‌الحسنه جارى و پس‌انداز ارزى و یا تضمین قسمت از ظهرنویسى‌ها و ضمانت‌نامه‌هاى صادر در مقابل وثایق مذکور در فوق مشمول محدودیت مذکور این ماده نخواهد بود.
ماده ۵ – مجموعه تعهدات ناشى از ظهرنویسى و صدور ضمانت‌نامه‌هاى هر بانک نباید از مجموع سرمایه و اندوخته‌ها و سى درصد کل سپرده‌هاى پایان ماه پیش بانک که قسمتى از آنها طبق بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولى و بانکى کشور نزد بانک مرکزى نگاهدارى مى‌شود تجاوز نماید.
تبصره – ضمانت‌نامه‌هاى مربوط به شرکت در مناقصه و مزایده و ظهرنویسى و ضمانت‌نامه‌هایى که در مقابل وجه نقد یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتى یا اوراق مشارکت منتشره بر اساس مجوز بانک مرکزى یا سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌‌‌دار، یا اوراق قرض‌الحسنه و یا حساب‌هاى ارزى شامل حساب‌هاى سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌دار ارزى و قرض‌الحسنه جارى و پس‌انداز ارزى و یا تضمین بانک‌ها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى معتبر خارجى صادر مى‌شود و همچنین آن قسمت از ظهرنویسى‌ها و ضمانت‌نامه‌هاى صادر در مقابل وثائق مذکور در فوق مشمول محدودیت مذکور در این ماده نخواهد بود.
ماده ۶ – صدور ضمانت‌نامه ریالى در برابر تضمین بانک‌ها یا مؤسسات اعتبارى غیربانکى معتبر خارجى و همچنین صدور ضمانت‌نامه ارزى منوط به موافقت قبلى بانک مرکزى مى‌باشد.
ماده ۷- در ضمانت‌نامه‌ها باید موضوع ضمانت‌نامه نام مضمون‌له و مضمون‌عنه و مدت اعتبار ضمانت‌نامه و مبلغ آن به‌طور صریح قید شود.
ماده ۸ – بانک‌ها باید براى حساب ضمانت‌نامه‌ها و ظهرنویسى‌ها و وثایق نقدى و وثایق غیرنقدى ضمانت‌‌نامه‌ها و ظهرنویسى‌ها حساب جداگانه نگهدارى نمایند. به غیر از وجه غیر نقدى و سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌دار یا حساب‌هاى ارزى شامل حساب‌هاى سپرده سرمایه‌گذارى مدت‌‌دار ارزى و قرض‌الحسنه جارى و پس‌انداز ارزى نزد خود بانک، بقیه وثائق باید در حساب انتظامى نگهدارى شود.
ماده ۹ – بانک‌ها باید صورت ریز کلیه ضمانت‌نامه‌هاى صادره و تعهدات ناشى از ظهرنویسى‌ها را در پایان ماه‌هاى شهریور و اسفند هرسال منتهى ۲۵ روز مطابق نمونه‌اى که از طرف بانک مرکزى بارى آنها فرستاده شده است تهیه و به بانک مرکزى اداره نظارت بر امور بانک‌ها ارسال نمایند.
ماده ۱۰ – از این تاریخ هرگونه ظهرنویسى و یا صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها منوط به رعایت کامل مقررات این آئین‌نامه است. ضمانت‌نامه‌ها و ظهرنویسى موجود که براساس مقررات قبل صادر شده‌اند. در صورت ضرورت تمدید، به تشخیص بانک مى‌توانند کماکان با شرایط قبلى تمدید شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.