دستورالعمل استرداد مجرمین

دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی

با توجه به اهمیت روزافزون همکاری های بین المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم و به منظور ایجاد انظباط بیشتر در تنظیم  و ارسال درخواست های همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواست های مراجع قضایی خارجی ، و با توجه به اهمیت و تاثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و مستندا به قانون استرداد مجرمین ( مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاری های بین المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی ، قانون تجارت اسلامی ، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چند جانبه ، دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی به شرح مواد آتی است :
بخش اول  — درخواست های استرداد مراجع قضایی داخلی
ماده ۱ – دادسراها و دادگاه ها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست ، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت بر اساس << عمل متقابل >> و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ارسال نمایند .
تبصره : دادگاه ها و دادسراها ی کشور در مواردی که از فرار مجرمین به خارج از کشور مطلع می شوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی – خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ، دستور فوری جهت ردیابی و شناسایی متهم یا محکوم فراری به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند .
ماده ۲ – لازم است درخواست های استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ارسال گردد :
الف – در مورد متهمین :
-شرح جریان ارتکاب جرم .
-تصویر مصدق مواد قانونی تعیین کننده جرم و مجازات
-تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان
-اصل برگ جلب
-تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز می نماید
-تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر
-عکس ، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید ( در صورت وجود )
ب – در مورد محکومین
-مدارک مذکور در بند الف
-نسخه مصدق حکم قطعی
-مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رای ( مواد قانونی و گزارش مامور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامه ای که رای در آن منتشر شده است .)
تبصره : در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد .
ماده ۳ – اداره کل امور بین الملل موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی ، مطابق مقررات ، درخواست مقام قضایی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نماید .
ماده ۴ – مرجع قضایی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۹ در مورد نحوه تامین هزینه ترجمه مدارک ، تعیین تکلیف می نماید .
ماده ۵ – مرجع قضایی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان می تواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بین الملل ، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فورا ارسال خواهد شد ، خطاب به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اقدام نماید .
ماده ۶ – در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد ، مراتب فورا توسط مرجع قضایی درخواست کننده با ذکر علت به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام می گردد .
بخش دوم – درخواست های استرداد مراجع قضایی خارجی
ماده ۷ – درخواست های استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، دادستان کل کشور ، اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال می گردد .
ماده ۸ – با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین المللی (انترپول) ، درخواست های بازداشت یا اعلان های قرمز (Red notices ) که از طریق پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می شود به منزله درخواست فوری مقام قضایی خارجی می باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت .
ماده ۹ – درخواست های فوری موضوع ماده قبل ، در صورت شناسایی شخص به دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه می شوند . دادسرا دستورات لازم را به مبادی ورودی – خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ می نماید . در صورت دستگیری ، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تامین مناسب ، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بین الملل به کشور تقاضا کننده اعلام می کند . در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده ، از تامین ماخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد .
ماده ۱۰ – در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد ، دادسرا با تعیین مهلت مناسب ، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضا کننده می نماید و با توجه به مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام می نماید .
بخش سوم – معاضدت قضایی
ماده ۱۱ – درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی ، همچنین درخواست های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( مصوب ۱۳۷۹ ) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶ ) و موافقتنامه های بین المللی از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد .
ماده ۱۲ – پس از وصول درخواست های معاضدت از سوی مراجع قضایی داخلی به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ، اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوط نسبت به رفع نقائص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند .
ماده ۱۳ – روسای کل دادگستری استان ها با عنایات به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۸۹ ،با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسرا ها و دادگاه های انقلاب برای رسیدگی به درخواست های استرداد و معاضدت قضایی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام نمایند .
ماده ۱۴ – به منظور کارآمدی رویه ها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحد های ذیربط در قوه قضاییه و وزارت امور خارجه و سایر سازمان ها تشکیل می گردد . مدیر کل امور بین الملل قوه قضاییه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام می نماید .
ماده ۱۵ – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضای و خدمات اداری قوه قضاییه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اقدام نمایند .
ماده ۱۶ – نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده روسای کل دادگستری استان ها با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید .
ماده ۱۷ – این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تارخ ۱۱/۳/۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می گردد .
صادق لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

(سایت معاونت حقوقی و امور مجلس – ۱/۸/۱۳۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.