ظهر نویس و ضامن چک

#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى

✅چکیده:
عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱

✅رای دادگاه بدوی:

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت ۱ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. ۲ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته مطالبه وجه چک به‌مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق ۳ فقره چک تقدیمی به‌شماره‌های: … و … و … به‌تاریخ‌های ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ و ۳/۱۲/۱۳۹۰ و ۲/۶/۱۳۹۱ همگی عهده بانک پ. شعبه …، اینجانب مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان ضامن ظهر چک‌ها را امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده به‌میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۳۵۹/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۵۴ مورخ ۸/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان ضمانت بوده است، ظهرنویس مسئولیت پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت ۱۵ روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تج

#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى

✅چکیده:
عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱

✅رای دادگاه بدوی:

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت ۱ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. ۲ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته مطالبه وجه چک به‌مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق ۳ فقره چک تقدیمی به‌شماره‌های: … و … و … به‌تاریخ‌های ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ و ۳/۱۲/۱۳۹۰ و ۲/۶/۱۳۹۱ همگی عهده بانک پ. شعبه …، اینجانب مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان ضامن ظهر چک‌ها را امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه در ید خواهان، ظهور در اشتغال ذمه خوانده به‌میزان وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۳۵۹/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر:

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۵۴ مورخ ۸/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان ضمانت بوده است، ظهرنویس مسئولیت پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت ۱۵ روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده ۳۵۳ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

🔴لینک عضویت در بزرگترین کانال اطلاعات حقوقى وقضایى تلگرام🔻
‏https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLhDuoSKba7WCg

دیدنظرخواهی، مستنداً به ماده ۳۵۳ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

🔴لینک عضویت در بزرگترین کانال اطلاعات حقوقى وقضایى تلگرام🔻
‏https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLhDuoSKba7WCg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.