قرارداد اجاره امور دارویی

قرارداد اجاره امور دارویی

بخشی از متن قرارداد:
موضوع قرارداد :
واگذاری بصورت اجاره موقت مکان به متظور انجام امور دارویی شامل تهیه کلیه دارو وملزومات پزشکی و مصرفی ولوازم بهداشتی بیماران بستری سرپایی ،‌اتاق عمل ها ،‌درمانگاهها و… براساس مجوزهئیت رئیسه محترم دانشگاه علوم پزشکی به شماره … وصورتجلسه … مزایده به شماره … دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران
مدت قرارداد :
یکسال تمام شمسی ازتاریخ … الی … میباشد .
مورد اجاره :
عبارت از واگذاری مکان داروخانه جهت انجام اموردارویی به متراژ مترمربع شامل:

مبلغ اجاره :
اجاره ماهیانه به مبلغ … ریال می باشد که طرف دوم متعهد است درابتدای هرماه مبلغ … ریال را به شماره حساب … نزد شعبه بنام … واریز واصل فیش را تحویل طرف اول نماید ویا به همراه سایربدهیهای طرف دوم ازسرجمع صورت حساب وی در پایان هرماه کسرمی گردد.
تعهدات طرف اول:
۱- طرف اول مجاز به ایجاد هیچگونه مرکزمشابه ای درداخل یا خارج بیمارستان جهت ارائه هرکدام از اقلام مذکور درماده یک قرارداد توسط هرشخص حقیقی یا حقوقی نمی باشد.
۲- هزینه های مربوط به تعمیرات اساسی وکلی طبق نظردفترفنی ومهندسی دانشگاه برعهده طرف اول میباشد
۳- طرف‌اول میتواند بعدازاتمام مدت‌قرارداد ازگرفتن داروهاییکه باتاریخ انقضاء‌‌‌ زیرشش ماه‌ می باشد خودداری کند.
۴- تامین آب وبرق تلفن داخلی ،‌گرمایش وسرمایش داروخانه و درحد امکانات موجود اززمان تحویل طبق صورتجلسه به عهده طرف اول می باشد .
۵- اختصاص سرفصل جداگانه توسط حسابداری بیمارستان جهت درآمد و هزینه های داروخانه
۶- ارائه تحویل نسخ داروخانه اعم ازسرپایی وبستری به سازمانهای بیمه گر ودریافت مبلغ آن و واریزبه حساب مربوط به طرف دوم قرارداد پس از کسرمطالبات خود مطابق با مفادقرارداد
۷- طرف اول هیچگونه مسئولتی درقبال کسورات اعلام شده از طرف سازمانهای بیمه گر را ندارد.
۸- -طرف اول اختیار دارد درصورت عدم پرداخت مطالبات شرکتهای داروئی ازسوی طرف دوم قرارداد در پایان قرارداد یا پس از گذشت مدت ۳ماه در حین قرارداد نسبت به کسر مطالبات وی جهت تسویه حساب شرکتهای دارویی اقدام ومابقی راپرداخت نماید.
تعهدات طرف دوم :
۱- طرف دوم حق واگذاری مورد قرارداد به غیررا ندارد.
۲- طرف دوم متعهد است دارو وملزومات پزشکی مصرفی ولوازم بهداشتی مورد نیاز بیمارستان اعم ازبستری – سرپایی – اتاق عمل ودرمانگاهها را تامین نماید . درخصوص کمبوداقلام (به جزء مواردی که کمبود به صورت فراگیر باشد. پاسخگوخواهد بود)
۳- پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان مربوطه ومالیات متعلقه به داروخانه درطول دوره قرارداد مطابق قوانین جاری به عهده طرف دوم بوده وطرف دوم متعهد به ارائه مفاصاحساب لازم ازادارات مربوطه وشرکتهای توزیع کننده دارویی طرف قرارداد در پایان قرارداد می باشد ( درضمن حقوق مندرج دراین بند وبدون قید حصر حق السعی ، کارمزد ، دستمزد خسارات اخراج ،سنوات ، بن، عائله مندی ، مرخصی ، پاداش وغیره می باشد.
۴- برقراری سیستم اتوماسیون درصورت موجود نبودن ازوظایف طرف دوم است.
۵- ارائه خدمات قرارداد فی مابین توسط طرف دوم بصورت ۲۴ ساعته می باشدوطرف دوم حق تعطیل کردن داروخانه رابدون کسب مجوز ازطرف اول را ندارد وچنانچه این امر موجب اخلال در ارائه خدمات دارویی گردد طرف اول می تواند قرارداد رابطور یکجانبه فسخ نماید.
۶- رعایت مقررات وتعرفه های دولتی اعلام گردیده وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی توسط طرف دوم الزامی است .
۷- طرف دوم وکلیه کارکنان تحت امر وی ملزم به رعایت مقررات اخلاقی وشئونات اسلامی وضوابط حاکم برمرکز می باشد ودرصورت عدم رعایت موارد مذکور توسط یکی ازکارکنان واعلام آن به پیمانکار نسبت به جایگزینی وی دراسرع وقت اقدام می نماید.
۸- طرف دوم مسئول جبران کلیه خساراتی که ازجانب او وکارکنان وی به طرف اول یا کارکنان طرف اول ویا مراجعین مرکزیا اشخاص ثالث حقیقی یا حقوقی دیگر واردمی گردد می باشد . .بدیهی است مسئولیت طرف دوم به نحویادشده رافع مسئولیتهای حقوقی و کارکنان مذکور درقبال اشخاص ثالث ومراجع قضایی نخواهد بود.
۹- طرف دوم متعهدمی گردد که کلیه اقلام دارویی ،‌لوازم پزشکی بهداشتی ودرمانی مصرفی مورد نیاز بیمارستان را ازمراجع رسمی مجاز توزیعی وراساً باهزینه خود اقدام نموده وبا نرخ مصوب دولتی به بیمارستان وبیماران ارائه خدمت نماید.
۱۰- پرداخت هزینه های جزیی ویاجبران خسارت وارده با نظر دفتر فنی ومهندسی دانشگاه برعهده طرف دوم می باشد.
۱۱- طرف اول جهت اجاره داروخانه، سرقفلی دریافت نکرده است وطرف دوم نیزاقرار دارد که هیچگونه وجهی تحت عنوان حق کسب وپیشه وصنفی وسرقفلی وغیره به طرف اول پرداخت نشده است وحق هیچگونه ادعایی ازاین بابت ندارد.
۱۲- طرف دوم متعهد است برای هرشیفت کاری یک نفر دکتر داروساز بعنوان مسئول فنی با تایید معاونت غذاودارو درمحل مذکور معرفی و مستقر نماید.
۱۳- طرف دوم متعهدمی گردید برای هریک ازبیماران بستری نسخه دارویی بصورت تکی پیچیده ونام بیماررا روی نسخه درج نماید.
۱۴- طرف دوم مجاز به پذیرش ارائه سرویس به نسخ خارج از بیمارستان نمی باشد ونباید از محل داروخانه به بیرون درب باز نماید .
۱۵- طرف دوم متعهدمی گردید داروهای مرجوعی ازبخشهای بستری به داروخانه را قبول نماید وقبل ازترخیص بیماران ازصورتحساب دارویی آنان کسرنماید.
۱۶- طرف دوم متعهد می گردید کلیه دارو وتجهیزاتی که ازشرکتهای معرفی شده دولتی بصورت سهمیه دریافت می نماید تصویرفاکتور موارد فوق به همراه لیست مصرف را به طرف اول تحویل نماید.
۱۷- طرف دوم متعهد می گردید درهنگام پایان قرارداددرحد و حدود همان مبلغ ریالی ومتناسب با داروی تحویل گرفته را به بیمارستان تحویل دهد.
۱۸- کلیه اموال منقول وغیر منقول بشرح پیوست با مشخصات ( ردیف – عنوان اموال – تعداد و… ) تحویل طرف دوم گردیده طرف دوم حق جابجایی و خارج کردن ازبیمارستان را ندارد.
۱۹- طرف دوم می تواند درزمان تحویل داروخانه ازگرفتن داروهایی با تاریخ انقضاء کمتر ازشش ماه خودداری کند.
۲۰- طرف دوم متعهد است جهت تضمین پرداخت حسن انجام کار وهمچنین سایرموارد ضمانتنامه معتبربانکی به مبلغ ۱۰% کل اجاره سالیانه تحویل نماید.
۲۱- طرف دوم می بایست حداقل ۲۰% ازپرسنل رسمی داروخانه مرکز رابه انتخاب خودبکاربگماردکه حقوق ومزایای این افراد توسط مرکز پرداخت وازسرجمع مطالبات طرف دوم درپایان هرماه کسر میگردد .
۲۲- طرف دوم اقرارمی نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ نمی باشد .

۲۳- کل موجودی داروخانه درابتدای مدت قرارداد با حضور نماینده طرف دوم صورت برداری وتعیین قیمت شده وطرف دوم مکلف است مبلغ ریال بابت ۲۵% ارزش ریالی اقلام مذکور را نقداً به صورت شماره حساب به نام نزدبانک شعبه واریز و فیش پرداختی را به کارفرما تحویل نماید ومبلغ ریال باقیمانده راطی قسط ریالی ماهیانه بحساب فوق الذکر واریز وفیش مربوطه رابه طرف اول تحویل نماید.
۲۴- طرف دوم حق تغییرکاربری درمحل اجاره را ندارد.
۲۵- طرف دوم متعهد به رعایت قوانین تامین اجتماعی ورعایت قوانین کار می باشد.
۲۶- طرف دوم متعهدبه همکاری با بازرسان معاونت غذاو داروی دانشگاه میباشد
۲۷- استرداد حسن انجام کار منوط به ارائه تسویه حساب دارویی (مفاصاحساب) از شرکت های پخش دارووتجهیزات پزشکی رسمی طرف معامله با بیمارستان حداکثر تا ۳ ماه پس ازاتمام قرار داد ایفاد می گردد.
۲۸- طرف دوم متعهد میگردد که موجودی انبار و داروخانه به هنگام تحویل به شرکت پیمانکار جدید نبایستی حداکثر بیش از ۳ برابر فروش ماهیانه داروخانه باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.