مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی

مصادیق دعاوی مالی : 

۱- دعوای مطالبه وجه چک ، سفته ، برات و حواله ، سند عادی قرض و امثال آنها

۲- دعوای مطالبه ثمن مبیع یا استرداد ثمن

۳- دعوای مطالبه اجرت المثل یا اجور معوقه

۴- دعوای مطالبه پول خارجی (دلار – یورو – مارک – ین ژاپن – دینار و…)

۵- دعوای مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زیان قهری یا قراردادی

۶- دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی

۷- دعوای مطالبه منافع

۸- دعوای مطالبه سهم الارث

۹- دعوای اثبات مالکیت

۱۰- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بیع

۱۱- دعوای خلع ید غاصبانه

۱۲- دعوای تسلیط یا وضع ید

۱۳- دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

۱۴- دعوای مدنی مطالبه دیه

۱۵- دعوای مطالبه مهریه

۱۶- دعوای اعتراض به نظر هیأت مدیره واحد آپارتمانی در مورد پرداخت حق شارژ

۱۷- دعوای استرداد وثیقه

۱۸- دعوای مطالبه بهای حقوق مکتسبه در ملک موقوفه

۱۹- دعوای مطالبه حقوق زارعانه ( حق ریشه )

۲۰- دعوای اثبات نسق زارعانه

۲۱- دعوای ابطال ظهر نویسی چک

۲۲- دعوای اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حریم راه یا رودخانه

۲۳- دعوای مطالبه نحله ایام زوجیت

۲۴- دعوای مطالبه ارش مبیع معیوب

۲۵- دعوای تجویز فروش مال مشاع غیر ثبتی

۲۶- دعوای ابطال سند مالکیت مال غیر منقول

۲۷- دعوای ابطال معامله فضولی

۲۸- دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند رسمی یا عادی

۲۹- دعوای ابطال سند در وجه حامل

۳۰- دعوای ابطال سند وقف

۳۱- دعوای اثبات وقفیت

۳۲- دعوای اثبات وصیت مالی

۳۳- دعوای مطالبه مال موهوب یا استرداد آن

۳۴- دعوای مطالبه مال الصلح

۳۵- دعوای مطالبه مورد صلح

۳۶- دعوای استرداد جهیزیه

۳۷- دعوای استرداد هدایای نامزدی

۳۸- دعوای استرداد مبیع

۳۹- دعوای اعتراض به ثبت مال غیرمنقول

۴۰- دعوای اعتراض به تحدید حدود

۴۱- دعوای الزام به تحویل مبیع

۴۲- دعوای قلع و قمع مستحدثات

۴۳- دعوای اثبات حریم ملک

۴۴- دعوای مطالبه سهم الشرکه

۴۵- دعوای مطالبه هزینه های درمان

۴۶- دعوای الزام به مشارکت در تنقیه قنات

۴۷- دعوای تحویل موصی به

۴۸- دعوای استرداد عاریه

۴۹- دعوای مطالبه سهم الترکه

۵۰- دعوای اخذ به شفعه

۵۱- دعوای اثبات معامله

۵۲- دعوای اثبات اقاله

۵۳- دعوای ابراء

۵۴- دعوای فک رهن

مصادیق دعاوی غیر مالی 

۱- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی عین مستأجره

۲- دعوای اعلام جزئی یا اساسی بودن تعمیرات عین مستأجره

۳- دعوای فسخ اجاره

۴- دعوای تخلیه ملک استیجاری

۵- دعوای الزام موجر به تعمیرات اساسی تأسیسات عین مستأجره از جمله دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه

۶- دعوای صدور حکم به وصل آب ، برق ، گاز ، تلفن در عین مستأجره

۷- دعوای تجویز قطع خدمات

۸- دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

۹- دعوای رفع تصرف عدوانی

۱۰- دعوای رفع مزاحمت

۱۱- دعوای رفع ممانعت از حق

۱۲- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت مسکن از جهت نوع زمین

۱۳- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو مبنی بر انسداد چاه

۱۴- دعوای اعتراض به حفر چاه

۱۵- دعوای تعیین تکلیف دستگاههای حفاری

۱۶- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو در مورد حریم چاه و قنات

۱۷- دعوای اعتراض به تشخیص وزارت نیرو  در مورد پروانه مصرف آب

۱۸- دعوای مربوط به اختلاف در میزان بهره برداری از آبهای سطحی

۱۹- دعوای استرداد چک

۲۰- دعوای اعتراض به انحلال شورای اسلامی

۲۱- دعوای اعتراض به سلب عضویت شورای اسلامی

۲۲- دعوای تنفیذ وصیت نامه

۲۳- دعوای ابطال وصیت نامه

۲۴- دعوای اثبات تولیت مال موقوفه

۲۵- دعوای اعتراض به تولیت

۲۶- دعوای اثبات ولد یا نفی ولد

۲۷- دعوای عسر و حرج در اجاره

۲۸- دعوای اثبات تابعیت

۲۹- دعوای ابطال خلاصه فوت

۳۰- دعوای اثبات سیادت

۳۱- دعوای عدم تعلق شناسنامه

۳۲- دعوای ابطال شناسنامه

۳۳- دعوای الزام به تحویل عین سند

۳۴- دعوای اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف

۳۵- دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

۳۶- دعوای اثبات سوابق بیمه

۳۷- دعوای اعتراض به آگهی ثبت علامت یا اختراع

۳۸- دعوای الزام به ثبت علامت صنعتی یا اختراع

۳۹- دعوای الزام به صدور شناسنامه

۴۰- دعوای الزام به رفع رطوبت

۴۱- دعوای تشخیص صحت تاریخ معامله

۴۲- دعوای ضم امین به متولی

۴۳- دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت

۴۴- دعوای ورشکستگی تاجر

۴۵- دعوای انحلال شرکت تجاری

۴۶- دعوای اعتراض به رأی اداره ثبت در مورد افراز ملک

۴۷- دعوای اعسار از محکومٌ به

۴۸- دعوای صدور حکم موت فرضی

۴۹- دعوای اثبات زوجیت

۵۰- دعوای نفی زوجیت

۵۱- دعوای اجازه ازدواج

۵۲- دعوای اثبات وقوع طلاق

۵۳- دعوای اثبات رجوع

۵۴- عوای ازدواج مجدد

۵۵- دعوای تجویز حضانت طفل توسط مادر

۵۶- دعوای استرداد فرزند

۵۷- دعوای الزام خوانده به ثبت واقعه ازدواج

۵۸- دعوای تمکین زوجه

۵۹- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

۶۰- دعوای طلاق

۶۱- درخواست حکم رشد

۶۲- درخواست تأمین دلیل

۶۳- درخواست دستور موقت

۶۴- دعوای اعسار از هزینه دادرسی

۶۵- دعوای اعسار از محکومٌ به

۶۶- درخواست تأمین خواسته

۶۷- دعوای اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

۶۸- دعوای الزام به صدور پایان کار

۶۹- الزام به صدور پروانه وکالت

۷۰- درخواست صلح و سازش

۷۱- دعوای تعدیل اجاره بها

۷۲- دعوای انحلال شرکت تجاری

۷۳- دعوای اثبات بذل مدت یا انقضای مدت در نکاح موقت

۷۴- دعوای اثبات حیله و تقلب منتهی به حکم

۷۵- دعوای اسلامیت

۷۶- دعوای بلوغ

۷۷- دعوای جرح و تعدیل شاهد

۷۸- دعوای اثبات وکالت

۷۹- دعوای حجر

۸۰- دعوای تأیید اصالت سند

۸۱- دعوای رفع اثر از واقعه فوت

۸۲- دعوای الزام به ثبت ولادت

۸۳- دعوای تغییر نام از لحاظ جنسیت

مصادیق دعاوی الحاقی 

۱- دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

۲- دعوای الزام به وفای به شرط

۳- دعوای الزام به انجام تعهد

۴- دعوای بی اعتباری سند

۵- دعوای بطلان سند

۶- دعوای ابطال صورت جلسه هیأت مدیره شرکت تجاری

۷- دعوای ابطال تصمیم مجمع عمومی

۸- دعوای بطلان شراکت نامه

۹- دعوای اعتراض به رأی داور

۱۰- دعوای ابطال رأی داور

۱۱- دعوای ابطال شرط داوری

۱۲- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

درخواستهای امور حسبی  

۱- درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه

۲- درخواست صدور حکم موت فرضی

۳- پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی

۴- درخواست مهر و موم ترکه

۵- درخواست رفع مهر و موم ترکه

۶- درخواست تحریر ترکه

۷- درخواست تصفیه ترکه

۸- درخواست تقسیم ترکه

۹- درخواست تصدیق انحصار وراثت

(منبع : کتاب مصادیق دعاوی مالی و غیر مالی معاونت آموزش قوه قضائیه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.