همه‌ی نوشته‌های پشتیبان

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

نمونه قرارداد اجاره نامه انواع ملک (مسکونی-اداری-تجاری)

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1 موجر/ موجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .      

1-2 مستاجر/مستاجرین ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .      

ماده ۲ – موضوع قرارداد

عبارتست از تملیک منافع  ………..  دانگ/دستگاه/یک باب ………….   به آدرس    ……………………………………………….      دارای پلاک ثبتی شماره   ………..    فرعی از      …………..       اصلی     ……………         بخش      …………..        به مساحت      …………       متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال      …………….          صفحه     …………….      دفتر  

ادامه مطلب

رویه و نظریات قضایی تخلیه

رویه و نظریات قضایی
رأی شماره ی ۶۳۸ مورخ 14 شهریور سال 1391 شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
حق تخلیه عین مستاجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده است، به مالک جدید منتقل نمی‎شود.
رأی شماره ۷۶۸ مورخ 29 شهریور سال 1391 شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
در صورتی که در قرارداد اجاره، شغل خاصی ذکر نشده باشد و اجاره برای سکونت باشد، اگر مستاجر بعد از تغییر کاربری، مدتی به شغل خاصی اشتغال داشته باشد، تغییر این شغل از موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تغییر شغل نیست.
رأی … ادامه مطلب

طرح دعوای تخلیه به دلیل تغییر شغل

گاهی ممکن است مستاجر بدون اخذ رضایت مالک ملک، اقدام به تغییر شغل کند که در چنین مواردی، مالک می‎تواند، تخلیه به دلیل تغییر شغل را از دادگاه بخواهد.
در قراردادهای اجاره املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه، ممکن است مورد اجاره به منظور انجام شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستاجر بدون اخذ رضایت مالک ملک، اقدام به تغییر شغل کند. در این صورت مالک می‎تواند، تخلیه به جهت تغییر شغل را از دادگاه بخواهد؛ مگر اینکه شغل جدید، عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
با طرح دعوای تخلیه به دلیل تغییر شغل، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و
ادامه مطلب

دریافت دیه برای آلودگی هوا

به نقل از کانال تلگرام جناب استاد بهمن کشاورز

https://telegram.me/keshavarzbahman

موضوع بحران آلودگی هوا و عدم‌ارائه راه‌حل‌های پایدار و بلندمدت مساله جدیدی نیست. روزی نیست که درباره این موضوع از جانب مسئولان حرفی زده نشود. اما همچنان مشخص نیست که مسئولان اصلی آلودگی چه کسانی هستند و قربانیان آلودگی هوا باید از چه کسی نزد چه سازمانی شکایت برند.

واقعیت این است که مردم شهرهای بزرگ کشورمان با توجه به وضعیت هوا رسیدن به انتهای حیات را با سرعت بسیار بیشتر از زمان طبیعی می‌پیماییم و از نظر مطالبه خسارت و برخورد با مسبب عملا راه به جایی نمی‌برند.

بهمن ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱-۱۳۹۵/۵/۵

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

:small_blue_diamond:منتشره در سایت روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶

هر چند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماد ه ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع است‏، لکن نگهداری آن فی حدّ ذاته اگرچه عملی مجرمانه و مستوجب مجازات است، ولی با … ادامه مطلب