بایگانی برچسب: s

سود بردن خوانده از اطاله دادرسی

اطاله دادرسی، مشکل دستگاه قضایی کشور است و همگان کم و بیش به آن آگاهند و علل متعددی را برای آن برشمرده اند. یکی از این عوامل، برگرفته از قانونگذاری است. غالباً اطاله دادرسی برای خواهان پرونده، زیان و برای خوانده، سود را به ارمغان می آورد. به ویژه در مواقعی که خواهان دارای ادله کافی بوده و از موضع محکمی برخوردار است و خوانده تلاش می کند تا به عناوین متعدد، رسیدگی و صدور حکم را به تأخیر بیندازد. به عنوان مثال در مورد دعوای مطالبه مهریه که اصولاً خوانده دفاع خاصی ندارد، زوج ترجیح می دهد که فرآیند ادامه مطلب