بایگانی برچسب: s

ایین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی انان مسلم است

شماره ۹۹۲۹/ت ۴٫۲۴۸ه ۷/۳/۱۳۸۱
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره .۳۷۲ مورخ ۲۸/۳/.۱۳۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در اجرای تبصره (۳) ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یابیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است – مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ – و رعایت هماهنگی با دستگاههای مقرر در تبصره یاد شده ، آئین نامه اجرائی قانونی مذکور را بشرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱ – مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیتهای مغزی کورتیکال (قشر مغز) ، ساب کورتیکال (لایه زیر قشر مغز) و ساقه مغزی به طور کامل .… ادامه مطلب