بایگانی برچسب: s

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته

تعاریف 

شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای

مجازاتهای انتظامی

رسیدگی به تخلفات

تجدید نظر خواهی

سایر مقررات

هیأت وزیران در جلسه مورخه ۹/۵/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۹ مورخ۷/۲/۱۳۷۲ وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،به استناد ماده۲۴ قانون “تشکیل سازمان نظام پزشکی جکهوری اسلامی ایران” – مصوب ۱۳۶۹- آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول :تعاریف،شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای

قسمت اول :ادامه مطلب