بایگانی برچسب: s

تلقی نادرست از چک کیفری یا به اصطلاح چک روز

تصور برخی از مردم عادی اینگونه است که هر گاه چک در تاریخ مندرج در متن آن به بانک ارائه گردد و به علت کسر یا فقدان موجودی در همان تاریخ, گواهی عدم پرداخت صادر شود, چک واجد وصف کیفری و به اصطلاح چک روز تلقی خواهد شد و صادر کننده چک مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد؛ در غیر این صورت چک حقوقی خواهد شد و به همین منظور ترجیح می دهند که گواهی عدم پرداخت نیز در همان روز تاریخ چک صادر گردد.

در طول هفده سال وکالت خود بارها این موضوع را دیده و شنیده ام و ادامه مطلب