بایگانی برچسب: s

صرف حصارکشی تغییر کاربری تلقی نمی شود

#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_کیفرى

✅چکیده:
صرف حصارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ ها تخلف به عنوان تغییرکاربری تلقی نمی شود؛ دیوارکشی در صورتی تغییر کاربری تلقی خواهد شد که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی گردد.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۱۵

✅رای بدوی

در خصوص شکایت مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با نمایندگی آقای غ.ن. علیه آقای ع.ت. فرزند ح. دایر بر #تغییر_کاربری یک قـطعه زمـین به مسـاحت ۵۰۰۰ متر مربـع به صورت دیوارکشی (مساحت زیر دیوار ۶۰ متر مربع در طول ۱۰۰ متر و عرض ۵۰ متر) پلاک … اصلی از بخش … ادامه مطلب