بایگانی برچسب: s

نحوه اجرای قواعد تعدد در جرائم موادمخدر

یکی از جهات تشدید مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوی متهم بدون آنکه متهم به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد که از آن به تعدد جرم تعبیر می شود.
ارتکاب جرائم متعدد گاهی به صورت تعدد معنوی (یا اعتباری) بوده که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد و گاهی تعدد به صورت مادی (یا واقعی) بوده که به مختلف و مشابه تقسیم می شوند.
در تعدد مادی مختلف فرد جرائم متفاوتی را مرتکب می شود و در تعدد مادی مشابه فرد یک جرم را برای چند بار بدون اینکه مجازات شود مرتکب می گردد. در نحوه رسیدگی و مجازات
ادامه مطلب