بایگانی برچسب: s

حقوق زندانیان

نویسنده:علی رضا طهماسب پور

فهرست
مقدمه : ۸
تعریف حقوقی ۱۰
نگهداری متهمین ۱۶
حقوق مادی زندانیان ۲۱
مسئولیت دولت در برابر زندانیان ۳۲
یا زندانیان مراقبت انتظامى مى شوند؟ ۳۷
مراقبت انتظامى نه، ولى مراقبت هاى اجتماعى زیادى وجود دارد که در مورد آنها اعمال مى شود. ۳۷
هدف ا ز مجازات و تأثیرآن در حقوق زندانیان ۳۸
مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان کشور ۴۲
آزادی مشروط زندانیان ۴۸
نظریه‌های مشورتی آزادی مشروط‌ ۵۵
تحول تاریخی آزادی مشروط‌ ۵۵
آزادی مشروط در ایران ۵۷
فواید آزادی مشروط ۶۷
شروط اعطای آزادی مشروط ۷۱
آشنایی با نحوه وچگونگی وشرایط … ادامه مطلب