بایگانی برچسب: s

رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای

نویسنده : نویسنده : میرشهبیز شافع به نقل از سایت دادستانی کل کشور

چکیده :

دیوان بین المللی دادگستری برای نخستین با ر به بررسی مسئله ای پرداخت که درظرف پنجاه سال گذشته ، بشریت را مورد تهدید قرارداده است. دیوان درنظر مشورتی خود اعلام نمود که درحقوق بین الملل عرفی یا قراردادی هیچ قانونی صراحتا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای را مجاز ندانسته هرچند که هیچ قاعده ای درخصوص ممنوعیت جامع وکامل تهدید به استفاده یا استفاده ازاین سلاح نیز وجود ندارد. دیوان همچنین اعلام نمود که هرگونه تهدید به استفاده یااستفاده ازاین سلاح باید … ادامه مطلب