بایگانی برچسب: s

طلاق توافقی !

قانون مدنی در باب اقسام طلاق در ماده ۱۱۴۳ اشعار می دارد: طلاق بر دو قسم است بائن و رجعی و در ماده ۱۱۴۵ قانون مزبور، انواع طلاق بائن را بیان می نماید و در بند ۳ ماده مرقوم، طلاق خلع و مبارات را یکی از اقسام طلاق بائن بر شمرده است. در تعریف طلاق خلع ماده ۱۱۴۶ قانون می فرماید: طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن باشد و یا بیشتر و یا ادامه مطلب