بایگانی برچسب: s

ظهر نویس و ضامن چک

#دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى

✅چکیده:
عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.

🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱

✅رای دادگاه بدوی:

درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت ۱ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. ۲ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته مطالبه وجه چک به‌مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق ۳ فقره چک تقدیمی به‌شماره‌های: … … ادامه مطلب