بایگانی برچسب: s

قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی

‌قانون
اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
‌فصل اول – کلیات
‌ماده ۱ – به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) و نظارت بر اجرای
آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران که در
این قانون اختصاراً مؤسسه نامیده می‌شود به موجب مواد بعدی این قانون انجام وظیفه
خواهد نمود.
‌ماده ۲ – مؤسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و به صورت غیر انتفاعی اداره
می‌شود.
‌تبصره – تشکیلات تحقیقاتی مؤسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعیت
نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.
‌فصل دوم … ادامه مطلب