بایگانی برچسب: s

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی انان مسلم است

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است

‌قانون پیوند
اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است
‌ماده واحده – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می‌توانند از اعضای‌سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند‌به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.
‌تبصره ۱ – تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان خبره در … ادامه مطلب