بایگانی برچسب: s

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۶۷

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

‌قانون تشدید مجازات محتکران و
گرانفروشان
‌ماده ۱ – تعاریف
‌الف – احتکار – عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم
(‌گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت.
ب – گرانفروشی – عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی
که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین‌شده توسط دولت.
‌ماده ۲ – هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و
با رعایت امکانات و شرایط خاطی و … ادامه مطلب