بایگانی برچسب: s

قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

شماره۶۱۳۰۰                                           ۳/۱۰/۱۳۹۰

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره۵۷۶۲۰/۱۱                                         ۱۹/۹/۱۳۹۰

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۱۹۵۲/۲۸۶۱ مورخ 
ادامه مطلب