بایگانی برچسب: s

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی کشور

‌قانون محاسبات عمومی کشور
‌فصل اول – تعاریف
‌ماده ۱ – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی
پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها‌برای انجام عملیاتی
که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر
تشکیل می‌شود:
۱ – بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
‌الف – پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم
در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حسابهای‌خزانه‌داری کل اخذ

ادامه مطلب