بایگانی برچسب: s

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

‌ماده ۱ – سازمان‌های میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت‌فرهنگ و
ارشاد اسلامی منتزع و از ادغام آنها «‌سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» با
کلیه‌اختیارات و وظایفی که سازمان‌های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف
دارا‌بوده‌اند و کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل
می‌گردد.‌رئیس سازمان با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
‌تبصره ۱ – کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در
امور‌میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل می‌شود.
‌تبصره ۲ – وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی … ادامه مطلب