بایگانی برچسب: s

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

‌لایحه قانونی ممنوعیت خروج
بدهکاران بانکها
‌مصوب ۵۹٫۲٫۲۰
‌ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور جلوگیری از خروج
اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از‌طرف بانکها به بانک مرکزی
ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل
ننموده‌اند، از طریق دادسرای‌عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد
خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران می‌باشد.… ادامه مطلب