بایگانی برچسب: s

آیا احداث سرعتگیرها در محدوده شهر قانونی می باشد؟

قانونگذار در جهت اداره کلیه امورمربوط به امر عبور و مرور همانند برنامه ریزی ، ساماندهی ترافیک در شهرها اقدام به تصویب قانون تأسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۲ نموده که اصلاحاتی در این قانون در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته است. در ماده یک این قانون وظیفه شورای مذکور را چنین بیان نموده است برنامه ریزی ، سازماندهی ،هماهنگی ، هدایت ، نظارت و انتظامات ترافیکی درشهرها می باشد .اعضای این شورا  باستناد ماده ۲ قانون مذکور متشکل از  معاون وزیر کشور ، معاون وزیر راه و …….. و فرمانده نیروی انتظامی یا معاون وی می باشد.

ادامه مطلب