بایگانی برچسب: s

ثبت دادخواست بدون نیاز به دستور دادگاه

در برخی از دادگاه ها دیده شده است که دفتر دادگاه پس از صدور دستور شعبه، مبادرت به ثبت دادخواست می نماید و بدون دستور از ثبت ان، امتناع می ورزند و ثبت دادخواست را جزو وظایف و اختیارات خود نمی دانند .
درحالیکه ثبت داخواست به فوریت و سهولت و بدون نیاز به دستور دادگاه، به استناد ماده ۴۹ قانون ایین دادرسی مدنی از تکالیف و اختیارات مدیر دفتر دادگاه است .
با توجه به اینکه تاریخ اقامه دعوا در مواردی آثار قانونی در پی دارد و ممکن است مورد استناد یکی از دو طرف پرونده قرار گیرد؛ لذا … ادامه مطلب