بایگانی برچسب: s

نظریه مشورتی در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف به دعاوی فسخ و انفساخ عقد اجاره

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۹۳۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۹۵۱
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۸/۸/۱۳۹۵ ۱۸۶۳/۹۵/۷شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال
میگردد.
مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور
۴۵۴
شماره پرونده ۲۲۵۵ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴
سؤال
با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه … ادامه مطلب