بایگانی برچسب: s

وظایف مدیر یا مدیران ساختمان

وظایف مدیر یا مدیران ساختمان

همانگونه که مدیر یا مدیران ساختمان دارای اختیاراتی می باشند و پیشتر به انها اشاره شد ، از طرف دیگر تکالیف و وظایفی نیز برای ایشان پیش بینی شده است . برخی از موارد ان بیان می شود .

به موجب ماده ۱۴ ایین نامه اجرایی قانون تملک اپارتمانها ، مدیر یا مدیران مسوول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی می باشند.

بر اساس ماده  ۱۴ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۲۰ آیین نامه  قانون مزبور ، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل اتش سوزی … ادامه مطلب