بایگانی برچسب: s

الزام سردفتر به ارسال اخطار به وکیل معزول از منظر قانون و عرف دفاتر اسناد رسمی

هر چند با توجه به اصل عدم تکلیف و قاعده قبح عقاب بلابیان و نبود نص صریح قانونی در خصوص الزام سردفتر به صدور اخطاریه در چنین موردی ، تکلیفی برای سردفتر متصور نیست ولی باید توجه داشت که مباحث مربوط به دفاتر اسناد رسمی مباحث حقوقی صرف نبوده و بلکه خلاء های قانونی موجود را بایستی با توجه به روح حاکم بر قوانین و اقتضای منطق حقوقی و نظر قانونگذار در موارد مشابه پوشش داده و حکم قضیه را روشن نمود وانگهی عرف پا گرفته در دفاتر اسناد رسمی در خصوص ارسال اخطاریه به وکیل را نیز نباید بلاوجه … ادامه مطلب