بایگانی برچسب: s

شصت نکته کاربردی که در تنظیم قراردادهای بیع باید مورد توجه قرار گیرد

شصت نکته کاربردی که در  تنظیم قراردادهای بیع باید مورد توجه قرار گیرد


جلیل پورسلیم بناب
شصت نکته کاربردی در نحوه تنظیم قراردادهای بیع
تاریخ دقیق تنظیم سند رسمی با قید شماره دفترخانه و آدرس آن جهت تعیین دقیق موعد ایفای تعهدات و عنداللزوم مطالبه خسارات ضروری بوده، دقت شود روز تعیین شده مصادف با تعطیلی نباشد، از شصت نکته کاربردی که در  تنظیم قراردادهای بیع باید مورد توجه قرار گیردتعیین زمان بین دو تعطیلی و ایامی که احتمال تعطیلی آنها بیشتر است خودداری شود. قانون- بى شک امروزه یکى از دلمشغولى هاى افرادى که در موقعیت تنظیم قرار داد
ادامه مطلب