بایگانی برچسب: s

آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود؟

پرسش:

آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد، جعل در سند رسمی محسوب می‌شود؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد جـعـل در سـنـد رسـمـی مـحـسوب نمی‌شود؛ زیرا قانون‌گذار سندی را سند رسمی دانسته که دارای علایم و نشان‌های دولتی باشد، در حالی که دانشگاه آزاد فاقد این علایم بوده و یک سازمان غیردولتی است.                                                                                       

ب) نظر اقلیت

جعل اسناد دانشگاه آزاد جعل در سند رسمی است؛ زیرا سند رسمی سندی است که به موجب قانون به طور رسمی ثبت شده باشد و قیدی بر دولتی بودن آن نیست.

نظریه گروه

جــعــــل مـــدارک اشــتــغـــال بـــه

ادامه مطلب